Yonezawa, H; Yonezawa, A; Hatano, T; Hiramatsu, S; Nishidome, C; Kajiwara, I