H Song, G Zhang, X Wang, H Yonezawa, K Fan

Hongbin Song, Guofeng Zhang, Xiaoqiang Wang, Hidehiro Yonezawa, and Kaiquan Fan

Physical Review B 105, 15 (2022)

Read Article